Få fram ditt budskap, glasklart, tydligt och övertygande! Gå till anmälan

Chefsutbildningen utgör ett program med fokus på ledarskap och “people management” bestående av valfritt antal delkurser (med svensk eller internationell inriktning), som riktar sig till chefer och teamledare som har personalansvar. Man kan också vara ny som chef och på väg att gå in i en ledarroll.

Det som ligger i uppdraget för chefer och teamledare inom företaget är att leda och fördela arbetet, klargöra mål och riktlinjer. Samtidigt är det avgörande för ett bra resultat att kunna motivera, inspirera och stötta sina medarbetare. En chef som har förmåga att ta fram det bästa hos varje person och ge energi är förutsättningen för arbetsglädje och ett bra arbetsklimat. Chefen behöver också kunna hantera kriser, problem och motgångar. Chefsutbildningen ger verktyg och metoder för att hantera olika situationer på ett professionellt sätt, både i medgång och motgång, samtidigt som deltagarna får en ökad självkännedom och inspiration – allt för att ge en stabil grund att stå i sin roll som chef och ledare.

Deltagarna kommer att ha sin kursledare som mentor genom hela utbildningen för att hjälpa varje person att omsätta verktyg, metoder och insikter från kursen i sin yrkesroll. Allt för att man ska bli en framgångsrik och skicklig chef och ledare.

Steg I: Rakt och Tydligt Ledarskap
Chefsutbildningen inleds med en bred kurs i ledarskap där deltagarna under 3 intensiva dagar på ett upplevelsebaserat sätt får den verktygslåda de behöver för att kunna leda en grupp i medgång och motgång, läsa situationen och utveckla sin förmåga att se och hantera konflikter. Vi går igenom situationsanpassat ledarskap, FIRO-modellen och hur man ser olika faser i en grupps utveckling. Ett måste för alla som är chef eller ledare. Vi går igenom olika ledarstilar, vilket gör att deltagarna kommer att bli skickligare på att läsa av situationen i den egna gruppen och medvetet anpassa sin ledarstil efter vad som krävs. Deltagarna kommer att öka sin skicklighet att coacha, ge feedback och hantera konflikter på ett professionellt sätt. En mycket viktig del i personalarbetet är utvecklingssamtalet och lönesättning, vilket deltagarna kommer att känna sig fullkomligt trygga i efter den här kursen. Målet är att deltagarna ska bli effektivare som ledare, uppnå större självförtroende och självinsikt och känna sig säkrare i sin ledarroll.

Steg II: Presentationsteknik: Att leda genom att påverka
Som chef och ledare är det avgörande att vara skicklig på att kommunicera med sina medarbetare, presentera mål , direktiv och riktlinjer på rätt sätt. Att kunna få acceptans, uppslutning och “buy-in“ från sin ledningsgrupp och övriga organisationen är lika viktigt. Att vara en övertygande presentatör är en enorm styrka. Som chef och ledare behöver man veta hur man ska lägga fram information, skapa förtroende, kunna förklara företags- och kundnyttan och hantera frågor på ett bra sätt. Att kunna få fram sitt kärnbudskap på ett pedagogiskt sätt, ha en röd tråd och framför allt ett lugnt, professionellt och säkert framförande är viktigt. Det tränar man på i den här kursen.

Steg III: Retorik
I den här delkursen är fokus att leda och delta i möten och diskussioner. Man får träna sig att argumentera för sina förslag, hitta rätt infallsvinkel och föra fram sin ståndpunkt på ett vederhäftigt och övertygande sätt, samtidigt som man får sina medarbetare och sin ledning på sin sida. Man får också träna sig att hantera invändningar och bemöta motstånd på ett konstruktivt sätt. Lika viktigt är det att kunna föra fram idéer och business case internt och få accept och support i organisationen.

Steg IV: Förhandlingsteknik
I den här kursen fokuserar vi på att driva beslutsmöten och komma till ett resultat, dvs att komma fram till en överenskommelse, ett avtal eller ett beslut. Det kan gälla en intern budgetförhandling, prioritering av resurser, organisationsförändringar eller löneförhandling. Deltagarna kommer att få verktyg och träning för att öka sin skicklighet och målmedvetenhet när det gäller att driva beslutsmöten och förhandla. Man kommer att få en metod för att att planera och genomföra sina förhandlingar, äga agendan och sätta scenen. Varje förhandling man genomför, ansikte mot ansikte, på telefon eller via mail, sätter ramarna och förutsättningarna för nästa förhandling. Om man som chef och ledare har en genomtänkt strategi och kan läsa situationen och motparten kommer man garanterat att öka sina möjligheter att uppnå sina mål.

Steg V: Påbyggnadskurs i Förhandlingsteknik
I påbyggnadskursen kommer man att träna sig att hantera svårare situationer, att förhandla i underläge eller under press. Det kan gälla en strategisk fråga i ledningsgruppen, ett viktigt kund-case, en uppseglande tvist eller ett personalärende. Deltagarna kommer att se vilka starka sidor de har som förhandlare, vilken som är deras primära förhandlarstil och vilka svaga sidor man har. En viktig del av kursen är att träna sig att upptäcka och hantera vanliga fallgropar. En stark chef måste kunna förhandla och hantera svåra situationer. Den här kursen gör att man har torrt på fötterna när det hettar till.

Steg VI: Personlig SWOT; praktisk psykologi och självkännedom
Fokus i Personlig SWOT (strengths – weaknesses – opportunities – threats) är praktisk psykologi på ett individplan, att förstå drivkrafter, motivatorer och hinder både hos sig själv och hos andra. Som chef måste man känna sig själv, behålla sitt lugn och inte bli provocerad, även när det uppstår konflikter. Med den här kursen i ryggen kommer man att förstå andra människor och sig själv på ett djupare plan, och därmed kunna bygga goda relationer med medarbetare, kolleger och sin egen chef. Det här är som en upplevelsebaserad UGL-kurs på individnivå.

Intresseanmälan till Företagsanpassad Chefsutbildning